×

Общи условия

 ЗА ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ В ЕКСКУРЗИИТЕ И

ДРУГИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ „ТРЕК ДЪ УЪРЛД“ ЕООД

 

1. КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

 „Трек дъ Уърлд“ ЕООД, с ЕИК 204791261, Регистриран туроператор с номер на лиценза: № PK-01-7793/05.01.2018 г.

Интернет адрес: www.trektheworld.club

Електронна поща: info@trektheworld.club

Адрес на управление: 1784 София, район Младост, ж.к. „Младост 1“, бл. 34, ет. 12, ап. 54;

Телефон: +359 887 065 443  

 

Туроператорът има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по чл. 97 ал. 1 от Закона за туризма със "ЗД ЕВРОИНС" АД, полица № 03700100003661, валидна до 22.01.2023 г. Сертификатът за сключената застраховка е виден на сайта на Туроператора.

 

2. ЗАПИСВАНЕ И РЕЗЕРВАЦИИ

2.1. Записване за участие в програмите на „Трек дъ Уърлд“ ЕООД (наричан още Туроператор) се извършват онлайн чрез формата за заявка към всяка програма публикувана на сайта на „Трек дъ Уърлд“ ЕООД - www.trektheworld.club или на следния телефон за контакт: +359 887 065 443.

2.2. След получаване на заявката, туроператорът проверява за наличие на свободни места и връща отговор в максимално кратък срок. Едва след получено потвърждение от негова страна, се пристъпва към капариране на участието в проявата и включване към групата. Резервацията се счита за действителна след сключване на договор за туристически пакет и внасяне на депозит, съобразно настоящите общи условия и предвиденото в договора.

2.3. Резервацията става действителна след извършено плащане посредством внасяне на депозит в размер на 50% от стойността на програмата или заплащане на цялата сума, освен ако в договора за туристически пакет не е предвидено друго. За еднодневните програми резервацията става действителна след заплащане на 100% от стойността на програмата.

2.4. Преди да направи резервация всеки Пътуващ следва да се запознае с настоящите общи условия. При резервиране на дадена програма се приема, че Пътуващият е запознат с общите условия, договора за туристически пакет и с конкретната програма и се съгласява с тях.

 

3.  ВИЗИ И ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

3.1 Туроператорът предоставя информация на Пътуващия за необходимите документи по време на пътуването, според законодателството на съответната държава, в която ще се проведе дадена програма.

3.2 Издаването на визи за съответната държава е в компетентност единствено на съответното посолство / консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на посолството / консулството, платените от Пътуващия такси за издаване на визата не се връщат.

3.3 За лица под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимия документ за самоличност, допълнително се изисква копие от акт за раждане и нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и две копия на същата следва да се носят по време на пътуването.

3.4 Чужди граждани, желаещи да пътуват с Туроператора, трябва да се информират за режима на техните страни със страните, включени в съответната програма.

 

4. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

4.1 Цени и начин на плащане:

4.1.1. Цените за всяка програма включват само услуги описани в програмата.  

4.1.2. Цените на програмите в сайта на Туроператора могат да бъдат обявени в български лева, щатски долари или евро. Обявените цени в щатски долари или евро се заплащат към левовата сметка на Туроператора по централния курс на БНБ в деня на плащането, освен ако не е уговорено друго.

4.1.3. Плащането се извършва по банков път и/или в брой. Плащането може да бъде еднократно или разсрочено – чрез внасяне на депозит и окончателно плащане.

4.1.4. Плащанията по банков път се превеждат по посочената тук банкова сметка на Туроператора, а именно:

 

IBAN:  BG19UNCR70001523190146

BIC: UNCRBGSF

валута: BGN

банка: УниКредит Булбанк АД

титуляр на сметката: „Трек дъ Уърлд“ ЕООД

4.1.5 Към всяка програма изрично е описано какво включва цената на програмата. Всички разходи, които не са изрично упоменати в раздел „Цената включва“, се считат за лични разходи и не се включват в цената на туристическия пакет. В случаи, когато Туроператорът предоставя информация за цените на услуги, които НЕ са включени в общата цена на пакета (например цени за входове на музеи, допълнителни екскурзии, храна, цени на билети от градския транспорт и др.), следва да се има предвид, че тези цени са ориентировъчни и Туроператорът не се обвързва с тяхната точност.

4.1.6 Увеличение на цената на туристическия пакет е възможно по преценка на Туроператора при увеличение с над 5% цените на: горивата, стойността на транспортните разходи, размера на таксите, свързани с пътуването /пристанищни, летищни и др./, валутните курсове и други, възникнали след подписването на договора за туристически пакет до датата на заминаване.

4.1.7 Увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, се счита за съществена промяна на договора и Туроператорът се задължава в 2-дневен срок от настъпването й, да уведоми Пътуващия за промяната в писмена форма, но не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването. Замяна на мястото за настаняване с друго от същата или по-висока категория, не се счита за съществена промяна на договора и Пътуващият няма право да се откаже от пътуването поради тази причина.

4.1.8 Увеличение на цената на туристическия пакет с по-малко от 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване.

4.1.9 В случаите когато Туроператорът увеличи цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, Пътуващият се задължава да уведоми писмено Туроператора за решението си в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, като:

-  а/ приеме увеличението в цената на туристическия пакет, заплати дължимата сума по разликата и подпише допълнително писмено споразумение / анекс към договора за туристически пакет във връзка с увеличението на цената

или

- б/ да се откаже от договора за туристически пакет, като му бъде възстановена заплатената от него до момента сума, в 14-дневен срок от датата на която Туроператорът е получил уведомлението за отказ, с изключение на вече направените от Туроператора невъзстановими разходи по резервации на билети, места за настаняване, визи, застраховки и др. предварително направени плащания. Когато Пътуващият прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет – заместител със същото или по-високо качество, ако Туроператорът предлага такъв.

4.1.9.1 В случай че Пътуващият не е уведомил Туроператора в посочения срок, се счита, че приема увеличението по чл. 4.1.9.

4.1.10 Пътуващият има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по чл. 87, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за туризма, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет. В случай на намаление на цената, Туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на Пътуващия.

4.2 Размер и срокове на плащане:

4.2.1. Депозит. Резервацията е валидна след плащане на депозит в размер на 50% от стойността на  програмата (или цялата сума) в срок от 3 работни дни след получаване на потвърждение от Туроператора за наличие на свободни места, или незабавно плащане, когато времето до датата на събитието е по-кратко от този срок, освен в случаите, когато в програмата не са указани друг размер на депозита и срокове. За еднодневните програми резервацията става действителна след заплащане на 100% от стойността на същата в срок от 3 работни дни след  получаване на потвърждение от Туроператора за наличие на свободни места или незабавно плащане, когато времето до датата на събитието е по-кратко от този срок, освен в случаите, когато в програмата не е предвидено друго.

4.2.2. Окончателно плащане. При липса на внесен депозит в указания срок, резервацията се анулира. Заплащането на 100% от стойността на пакета се извършва в следните срокове:

4.2.2.1 За програми в България и чужбина с продължителност 1-3 дни – до 3 календарни дни от датата на отпътуване;

4.2.2.2 За програми с продължителност 4 и повече дни в България – до 7 календарни дни преди датата на отпътуване;

4.2.2.3 За пътувания в чужбина:

- за автобусни екскурзии – най-късно 30 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго;

- за самолетни екскурзии – най-късно 60 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго;

4.2.3 При наличие на останали свободни места, записване се извършва и след посочените срокове при внасяне на цялата сума от страна на Пътуващия.

 

5. ОТСТЪПКИ

5.1 Туроператорът се запазва правото да предоставя отстъпки на клиентите си по свое усмотрение. Пътуващите могат да използват една от изброените по-долу отстъпки. Отстъпките не се натрупват.

5.1.1 Отстъпка за ранни записвания: Отстъпки при ранни записвания са валидни за резервации до предварително описаните в програмата срокове, ако няма други допълнително обявени и удължени срокове за ранни записвания, обявени от Туроператора. При резервации осъществени при условията на ранни записвания, Пътуващият няма право да променя имената на пътуващите и/или датата на пътуването, освен при налична възможност и изрично съгласие на Туроператора.

5.1.2. Отстъпка за деца: Според описаното във всяка отделна програма.

5.1.3  Отстъпка за редовни клиенти: По преценка на Туроператора.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1 Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

6.1.1 Туроператорът се задължава да предостави туристическите услуги заплатени от Пътуващия. Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги включени в програмата в съответствие с условията по договора за туристически пакет.

6.1.2 Туроператорът се задължава да осигури задължителна застраховка на Пътуващия „Медицински разходи при болест и злополука“ за пътуванията извън страната /включени в пакетната цена/. За по-високи лимити от предвидените в програмата на екскурзията и  застраховки за допълнителни рискове, Туроператорът може да съдейства на Пътуващия, срещу допълнително заплащане. Пътуващи навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки Пътуващия се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

6.1.3 В случаите, когато Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на договора за туристически пакет (по смисъла на Закона за туризма), той е длъжен в двудневен срок от настъпването на промяната да уведоми Пътуващия в писмена форма, но не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването. Приемането на промените се удостоверява с подписване на допълнително споразумение към договора / анекс. В случай че Пътуващият откаже пътуването, той е длъжен да направи това писмено в 3-дневен срок от получаване на уведомлението от Туроператора. Туроператорът му възстановява платените от него суми по договора в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ, с изключение на вече извършените невъзстановими разходи като самолетни билети, фериботни билети, резервации за настаняване, билети за вход, визи, застраховки, такси и др.  Замяна на транспортното средство /самолет, автобус, влак, ферибот/, хотел или заведение за хранене с друго от същата или по-висока категория без промяна на цената, не се счита за значителна промяна на договора. 

6.1.4 Туроператорът има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на договора за туристически пакет, като връща на Пътуващия всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /такса за анулация на сключени от името и за сметка на Пътуващия застраховки, глоба за върнати самолетни билети за редовни полети, съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси и други, заявени по желание на Пътуващия и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица-контрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

6.1.5 В случаите на стачка, отмяна на полет или фалит на авиокомпания, както и при ненабиране на минималния брой участници по програмата, по изрично желание на Пътуващия, Туроператорът може да предложи осъществяване на пътуването с друга авиокомпания или с по-малък брой участници. В този случай Туроператорът посочва цена на пътуването, валидна при променените условия.

6.1.6 Туроператорът има право да прекрати действието на договора за туристически пакет едностранно, без да дължи неустойка, в случаите в които Пътуващият не извърши плащания в уговорените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява чрез надлежно оформен платежен документ. Ако Пътуващият е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява.

6.1.7 Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.

6.1.8 Туроператорът има право да извърши замяна на хотела / мястото за настаняване с такъв от същата или по-висока категория, без промяна на общата цена заплатена от Пътуващия, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел / място за настаняване или невъзможност хотелът да приеме туристите.

6.1.9 Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване, мястото на тръгване и часа на пристигане, включително при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини (метеорологични или технически причини), които налагат това, като уведомява своевременно Пътуващия. Туроператорът не носи отговорност при промени в полетно разписание или отмяна на полети, но оказва пълно съдействие за разрешаване на случая.

6.1.10 Туроператорът не носи отговорност, не възмездява и не компенсира Пътуващи, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата, и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. Туроператорът не възмездява и не компенсира Пътуващи за разходи извън туристическия пакет. Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки, извън посочените като включени в договора за туристически пакет.

6.1.11 Отговорността на Туроператора при неточно изпълнение на договора е до размера на разликата между цената на договорената в договора услуга и реално предоставената услуга.

6.1.12 Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги, без да дължи неустойки или обезщетения, в случай, че Пътуващият с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите Пътуващи, на служители или съконтрагенти на Туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна, или за успешното продължаване на пътуването. В този случай Туроператорът не дължи връщане на платени от Пътуващия суми по договора за туристически пакет, ако тези суми са заплатени на трети лица-контрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица съответните суми не подлежат на връщане, и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на Пътуващия вреди.

6.1.13 Туроператорът не носи отговорност за наложени на Пътуващия глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от Пътуващия правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и други подобни.

6.2. Права и задължения на ПЪТУВАЩИЯ

6.2.1 Пътуващият се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора за туристически пакет срокове стойността на туристическите услуги.

6.2.2 В случай че Пътуващият не извърши плащания в установените срокове, се счита, че той желае да прекрати договора с произтичащите от това последици, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия.

6.2.3 Пътуващият има право да получи обезщетение на стойност равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от страна на Туроператора по вина на последния. 

6.2.4 Пътуващият се задължава да уведоми Туроператора незабавно при настъпила промяна на адреса, номера на личните документи или начина за комуникация, посочени в договора (телефон, електронна поща и др.). В противен случай, всички произтекли от бездействието на Пътуващия неблагоприятни последици, се носят от последния и Туроператорът се освобождава от каквато и да било отговорност.

6.2.5 Пътуващият се задължава да спазва законите на страната за която пътува. При неспазване на това, Туроператорът не носи отговорност за последиците, разходите и формалностите, произтичащи от неспазване на местното законодателство, както и настъпили пречки и усложнения за връщането на Пътуващия в България. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства, на трети лица и др. от страна на Пътуващия, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

6.2.6 Пътуващия, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.

6.2.7 Пътуващият се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната – лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването или международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.

6.2.8 За лица под 18 г., пътуващи без един от родителите си, се изисква копие на акт за раждане и нотариално заверена декларация детето да напусне страната, съгласно чл. 3.3. от общите условия. В случай че Пътуващият не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Пътуващия за непроведеното пътуване.

6.2.9 Пътуващият има право да получи обезщетение за претърпени вреди вследствие на  виновно неизпълнение от страна на Туроператора на договора за туристически пакет, с доказан размер на вредите, освен в случаите, когато това се дължи нa:

6.2.9.1 Пътуващия;

6.2.9.2 Трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, които не могат да се предвидят или предотвратят;

6.2.9.3 Непреодолими и извънредни обстоятелства;

6.2.10 В случай че Пътуващият прекрати доброволно своето пътуване през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай Пътуващият не може да има претенции към Туроператора за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.

6.2.11 Пътуващият е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи, на служителите на Туроператора и неговите контрагенти. В случай, че поради изложените причини, за Пътуващия или за Туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от Пътуващия. Всички разходи, претърпени от Пътуващия, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобус, самолет, кораб, влак или съответно превозно средство, са изцяло за сметка на Пътуващия, независимо от причината за закъснението.
6.2.12 Пътуващият е длъжен да предостави на Туроператора информация за здравословното си състояние в случай, че страда от хронични или вродени заболявания, които могат да застрашат живота/здравето му по време на пътуването, която информация се предоставя в писмен вид на Туроператора към датата на направената резервация за конкретната програма.

6.2.12.1 Отчитайки спецификите на всяка отделна програма, Туроператорът има право по своя преценка да откаже на Пътуващия включването му в пътуването.

6.2.12.2 В случай че Туроператорът не е уведомен в указания срок и по указания тук начин и при настъпване на инцидент, свързан с хронично или вродено заболяване на Пътуващия, Туроператорът и/или неговите изпълнители не носят отговорност.

6.2.12.3 Независимо от уведомяването на Туроператора за наличие на хронично или вродено заболяване на Пътуващия, и в случай че Пътуващият изрично писмено заяви желание да участва в конкретна програма на свой риск, той се задължава писмено да декларира, че всякакви евентуални рискове по отношение на здравето и живота му са изцяло за негова сметка и Туроператорът и/или негови изпълнители не носят каквато и да било отговорност при евентуално настъпване влошаване на здравословното му състояние и/или смърт по време на пътуването.

 

7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ

7.1 Пътуващият има право да прехвърли правата и задълженията си по договора за туристически пакет на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, при наличие на такава възможност, като предварително уведоми за това Туроператора и получи съгласието му. Пътуващият, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с общите условия, договора за туристически пакет и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването, преди приемане на прехвърлянето.

7.2 В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора за туристически пакет от страна на Пътуващия, Туроператорът удържа посочените в настоящия член такси за прекратяване на договора, а именно:

7.2.1 При пътуване в чужбина с автобус:

- 30 и повече дни преди датата на пътуването – без такси за прекратяване на договора, освен ако не се дължат неустойки по вече заплатени от Туроператора разходи за автобусни, фериботни, хотелски резервации и др., включени в пакетната цена на пътуването. При тях са в сила условията за анулация на съответния доставчик на услугата и същите подлежат на заплащане от Пътуващия.

- от 29 до 21 дни преди датата на пътуването – 30 % от пакетната цена на пътуването, както и стойността на вече заплатените от Туроператора невъзстановими разходи;

- от 20 до 14 дни преди датата на пътуването – 40 % от пакетната цена на пътуването, както и стойността на вече заплатените от туроператора невъзстановими разходи;

- от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 75 % от пакетната цена на пътуването;

- под 7 дни преди датата на пътуването – 100 % от пакетната цена на пътуването;

7.2.2 При пътуване в чужбина със самолет:

- 60 и повече дни преди датата на пътуването – без такси за прекратяване на договора, освен ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни билети, хотелскo настаняване и други услуги, които са част от пакетната цена. В случай че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни билети, хотелско настаняване и други услуги, които са част от пакетната цена на пътуването, се прилагат тарифите, правилата и условията за анулация на съответния превозвач (авиокомпания, автобусна или фериботна компания);

- от 59 до 31 дни преди датата на пътуването – 30 % от цената на пътуването, както и стойността на вече заплатените от Туроператора невъзстановими разходи, включени в пакетната цена на пътуването, съгласно тарифите на съответните авиокомпании, автобусни и фериботни компании, хотели и др.;

- от 30 до 21 дни преди датата на пътуването – 50 % от цената на пътуването, както и стойността на вече заплатените от Туроператора невъзстановими разходи, включени в пакетната цена на пътуването, съгласно тарифите на съответните авиокомпании, автобусни и фериботни компании, хотели и др.;

- от 20 до 14 дни преди датата на пътуването – 85 % от пакетната цена на пътуването;

- по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100 % от пакетната цена на пътуването;

7.2.3 При пътуване в страната:

- 20 и повече дни преди датата на пътуването – без такси за прекратяване на договора;

- от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

- от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 75 % от общата стойност на пътуването;

- под 7 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването;

7.3 В случай че Пътуващият прекрати своето пътуване през времетраенето му по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай Пътуващият не може да има претенции към Туроператора за връщане на част от стойността на заявените услуги.

7.4 При подаване на документи с неверни данни и/или неспазване на сроковете от страна на Пътуващия, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните такси.

 

8. ОТГОВОРНОСТИ И РЕКЛАМАЦИИ

8.1 Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.

8.2. Случаи в които Туроператорът не носи отговорност:

8.2.1 Туроператорът не носи отговорност за услуги, заявени и заплатени по време на самата екскурзия, независимо от това, дали екскурзоводът/водачът съдейства за предоставянето на услугата или не, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани в отделни документи за изпълнението им, като: транспортни услуги (билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др.), допълнителни екскурзии, посещение на атракции и др. В тези случаи, материална и морална отговорност пред Пътуващия носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между Пътуващия и изпълнителя са описани в отделни документи, различни от договора между Туроператора и Пътуващия.

8.2.2 Туроператорът не носи отговорност при промяна на стойността на транспортните услуги, когато последните не са включени в пакетната цена, а са заплатени допълнително, и които се оформят с отделен документ - билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.

8.2.3 Туроператорът не носи отговорност при забавяне поради независещи от него обстоятелства или непреодолими събития, включително при отмяна, забавяне или изменение на часовете, сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, като забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация и прекъсване на пътуването по лични причини на Пътуващия, загуба или повреда на багаж по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Пътуващия, форсмажорни обстоятелства, съгласно настоящите общи условия и други.

8.2.4 Услуги, които не са консумирани по вина на Пътуващия, не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от страна на Пътуващия.

8.2.5 Туроператорът не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на Пътуващия; при рекламация на услуги, избрани от Пътуващия, по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на Пътуващите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на Пътуващия, който носи пълна имуществена отговорност, която се установява на място.

8.2.6 Туроператорът не носи отговорност в случай, че поради алкохолно или наркотично опиянение Пътуващият възпрепятства изпълнението на програмата.

8.2.7 Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации, обезщетения или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на Пътуващия, Туроператорът му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други Пътуващи.

8.2.8 Туроператорът не носи отговорност пред Пътуващия в случай на загуба на личен багаж, лични вещи, документи, пари и ценности, включително и оставените/ забравените в стаята на хотела, на рецепция или др. В подобни случаи екскурзоводът / водачът и Туроператорът съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия /телефонни, куриерски и др./ са за сметка на Пътуващия. Отговорността за носене, предаване и получаване на всички лични документи при пътуване (на митници, гранични пунктове, летища, хотели и др.) е само и единствено на Пътуващия.

8.3 Непреодолима сила, форсмажор или обстоятелства, независещи от Туроператора: По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, пътен инцидент и катастрофа, забавяне на гранични пунктове, оказване на медицинска помощ на турист от групата, национални и/или религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване, провеждащо се мероприятие, което ограничава придвижването на туристите, недопускане от страна на митническите и гранични служби Пътуващият да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения, и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без Туроператорът да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

8.3.1 При връщане на Пътуващия/недопускане влизане на територията на съответната държава от гранични власти или при неспазване от страна на Пътуващия на законите на дадена страна, независимо дали Пътуващият е запознат с тях или не, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за програмата цена.

8.3.2 Туроператорът не носи отговорност в случай че Пътуващият се загуби, закъснее или не се яви на определена среща в указаното време и място, при отпътуване или по време на изпълнение на програмата, както и ако Пътуващият по свое усмотрение се отдели от групата туристи по време на изпълнение на програмата.

8.3.3 Туроператорът не носи отговорност за услуги, които Пътуващият е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.

8.3.4 Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите предвидени като места за настаняване по програмите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава. Преди настаняване или след напускане на съответния хотел съобразно обявените часове, не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.

8.3.5 Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора с Пътуващия, ако причините за това се дължат на:

8.3.5.1 Пътуващия;

8.3.5.2 Трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, които не могат да се предвидят или предотвратят;

8.3.5.3 Непреодолими и извънредни обстоятелства;

8.3.6 Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

8.4 Рекламации

8.4.1 В случай че по време на пътуването се установят факти на неточно изпълнение на договора, Пътуващият уведомява в най-кратък срок и в писмена форма доставчика на услугите и Туроператора, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

8.4.2 При възникнали условия за рекламации относно организацията и провеждането на пътуването и в случай че рекламацията не е била удовлетворена на място, Пътуващият има право да предяви рекламация пред Туроператора в писмен вид, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата свързани с неизпълнението, в 14 дневен срок след завършване на туристическото пътуване, предмет на договора. Туроператорът се задължава да вземе становище по рекламацията в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на получаването й. Туроператорът оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по реда на чл. 8.4.1.

8.4.3 Всякакви услуги извън пакетите закупени от Туроператора и платени в Република България, които са закупени и платени на място от Пътуващия, следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги, Туроператорът „Трек дъ Уърлд“ ЕООД не носи отговорност.

 

9. ПРОМЕНИ В ПРОГРАМИТЕ И АНУЛАЦИИ ОТ СТРАНА НА ТУРОПЕРАТОРА

9.1 Промени в програмата

Туроператорът си запазва правото за промени в програмата (разместване на поредността на елементите на туристическата програма и добавяне на нови или премахване на вече съществуващи такива) поради независещи от Туроператора причини (непредвидена промяна на самолетни/фериботни разписания, работно време и наличност на свободни места в туристически обекти или при възникване на обстоятелства, отговарящи на описаните в чл. 8.3 от общите условия.

9.2 Анулации

9.2.1 Туроператорът си запазва правото да отмени пътуването, когато минималният брой записани туристи за осъществяване на програмата не е достигнат или при възникване на обстоятелства, отговарящи на описаните в чл. 8.3 от общите условия. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора за туристически пакет, като връща на Пътуващия всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /такса за анулация на сключени от името и за сметка на Пътуващия застраховки, глоба за върнати самолетни билети за редовни полети, съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси и други заявени по желание на Пътуващия и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица – контрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане/.

9.2.2 При анулиране на туристическа програма, Туроператорът връща предварително заплатената сума (депозит и/или окончателно плащане) посредством начина на внасянето й.

 

10. МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ

Минималният брой записани туристи необходими за осъществяване на дадена екскурзия се посочва в конкретната програма.

 

11. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТУРИСТИТЕ

11.1. За всички програми туристите са подготвят с подходящо облекло и с екипировка в зависимост от сезона, в който се организира програмата и според нейната специфика.

11.2. С акта на записването си за дадена програма, Пътуващите декларират, че са здрави, без медицински оплаквания и че здравословното им състояние позволява да се включат в програмата.

11.3. При планинските и приключенските програми от Пътуващия се изисква да бъде в добро здраве и в добра обща физическа кондиция и подготовка. Ако за дадена планинска или приключенска програма има по-високи изисквания към общата физическа подготовка на Пътуващия или към минималната задължителна екипировка, то тези изисквания са описани в съответната програмата. Туроператорът си запазва правото да откаже резервация на Пътуващия за тези програми, когато прецени, че той не отговаря на горните условия.

11.4.  Минималната задължителна екипировка за програмите в планината включва:

- планински обувки с твърда подметка, обхващащи глезена;

- дъждобран или водоустойчиви дрехи;

- осветление (челник, фенерче);

 

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1 Настоящите общи условия са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

12.2 Всички спорове, касаещи изпълнението на тези Общи условия и Договора за туристически пакет, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай че съгласие не може да бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

12.3 Общите условия са неразделна част от Договора за туристически пакет на Туроператора.

12.4 Туроператорът гарантира, че предоставените от Пътуващия лични данни са защитени съгласно приложимите разпоредби на българското законодателство, обработват се само във връзка с изпълнението на Договора за туристически пакет и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.